تدریس

دکتر حمیدرضا ایرانی به جز در پردیس فارابی دانشگاه تهران، در مراکز آموزشی دیگری مانند دانشگاه حضرت معصومه (س)، دانشگاه صنعتی قم، مجتمع آموزش عالی شهاب دانش قم و مجتمع آموزشی طلوع مهر قم تدریس داشته اند.

دروس ترم جاری

 • تاکنون1395

  فلسفه علم و روش شناسي تحقيق در مديريت بازرگاني

  هدف از این درس که در مقطع دکترا تدریس می شود آشنا سازی دانشجویان با مفاهیم و ابزارهای مدیریت پژوهش است که به صورت مشارکتی و کارگاهی ارائه می شود.

 • تاکنون1395

  بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته

  هدف از این درس که در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود آشنا سازی دانشجویان با جدید و پیشرفته بازاریابی و چگونگی بکارگیری مناسب آنها در سازمان است.

 • تاکنون1393

  مدیریت تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  هدف از این درس که در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود آشنا سازی دانشجویان با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی و آمیخته و چگونگی بکارگیری مناسب آنها در سازمان است.

دروس تدریس شده

 • تاکنون1389

  پژوهش عملیاتی یک

  هدف از این درس که در مقطع کارشناسی ارائه می گردد آشنایی دانشجویان با مدلسازی برنامه ریزی خطی و حل مدلهای اولیه آن جهت بهبود تصمیم گیری در سازمان است.

 • تاکنون1389

  پژوهش عملیاتی دو

  هدف از این درس که در سطح کارشناسی ارائه می گردد آشناسازی دانشجویان با مفاهیم تجزیه و تحلیل حساسیت و برنامه ریزی حمل و نقل و در کل نگرش بهینه یابی در مدیریت است.

 • تا کنون1393

  مدیریت بازاریابی

  این درس که در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد درصدد معرفی مفاهیم و روشهای مدیریت بازاریابی به دانشجویان است. همچنین سعی می شود نکات کاربردی با نگرش خاص به شرایط بازاریابی در ایران مطرح گردند.

 • تاکنون1394

  روش تحقیق در مدیریت

  این درس که در مقطع کارشناسی ارائه می گردد سعی دارد تا دانشجویان را با شیوه تفکر علمی، ابزارها و روشهای انجام تحقیق در مدیریت آشنا نماید.

 • تاکنون1393

  مدیریت ارتباط با مشتری

  هدف از این درس که در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد آشنایی دانشجویان با مفاهیم ارتباط با مشتری، ابزارهای آن و نحوه پیاده سازی این سیستمها در سازمان است.

 • 13911391

  مدیریت کارخانه و عملیات

  هدف از این درس که در سطح کارشناسی ارائه می گردد آشنایی دانشجویان با وظایف و شرایط مدیریت در کارخانه و تولید می باشد.

})